Imię i nazwisko*:
Firma:
Tel. kontaktowy*:
E-mail:
Wiadomość*:

10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych średnich przedsiębiorstw.

  Więcej informacji o programie, oraz numery telefonów i adresy instytucji zajmujących się projektem na stronach:

  www.lawp.eu

  www.rpo.lubelskie.pl

  Umowa o dofinansowanie numer 02.11-UDA-RPLU.01.03.00-06-138/11

  Tytuł projektu: „Uruchomienie w Centrum Serwisowym ATS S.A. w Zamościu usługi śrutowania z zastosowaniem innowacyjnej technologii śrutowania i malowania ze znakowaniem blach i kształtowników”

  Data podpisania umowy: 03.07.2013

  Okres realizacji inwestycji: 01.07.2013 – 31.03.2014

  Wydatki kwalifikowane: 5 050 000,00 zł, dofinansowanie 1 999 800,00 zł

  Całkowity koszt projektu wynosi 6 211 500,00 PLN

  Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 1 699 830,00 PLN

  Ogólnym celem projektu na poziomie wnioskodawcy jest poprawa konkurencyjności ATS S.A. poprzez nową inwestycję i wdrożenie innowacyjnej zintegrowanej technologii śrutowania z malowaniem i znakowaniem blach i kształtowników w powstającym Centrum Serwisowym ATS S.A. Realizacja projektu przyczynia się do realizacji celu RPO WL na lata 2007-2013. Jego wynikiem będzie pozytywny wpływ na zwiększenie konkurencyjności regionu. Projekt jest zorientowany na przełamanie występujących barier rozwojowych i stanowi rozszerzenie oferty gospodarczej regionu z wykorzystaniem jego wewnętrznych potencjałów. Realizacja projektu pozwoli na uruchomienie dodatkowej działalności usługowej i włączenie do oferty ATS usługi śrutowania, malowania, znakowania. Produkty te będą uzupełniać podstawową działalność ATS.


  Copyright © ATS S.A. 2013.